In één zin is het hoofddoel: 

“Meer macht naar de lokale inwoner”

Kernwoorden van de partij: Lokale soevereiniteit, Democratisch, Conservatief-Liberaal, Degelijk financieel beleid, Nederland en de Lokale cultuur.


In de statuten vastgelegd als volgt:
 

1. De vereniging doet dit o.a. door de lokale democratie te versterken. Op deze wijze wil de vereniging de participatie van inwoners in de politiek vergroten en bewerkstelligen dat de beslissingsruimte van de gemeenteraad structureel wordt vergroot en daarmee de belangen van de inwoners van een gemeente bij de politieke besluitvorming centraal komen te staan. Decentraliseren van macht leidt tot de verschuiving van staatsmacht naar macht voor het individu.

 

2. Het doel van de vereniging is het in Nederland verwezenlijken van een democratische conservatief- liberale maatschappij. De vereniging is opgericht ter ondersteuning van lokale partijen die de zeggenschap van inwoners willen vergroten. 

 

3. De partij tracht haar doel onder meer te bereiken door: Een programmakader waar de leden zich aan committeren, bestaande uit lastenverlaging, decentrale taken uitvoeren met alleen de door het Rijk toegewezen middelen voor die taak, bijdragen gemeenschappelijke regelingen naar rato van Gemeentefondsuitkering per inwoner en decentralisatie van belastingheffing.

Waar gaat de lokale politiek niet over?

Lokaal voor Democratie is er voor de gemeentelijke politiek. Voor sommige zaken zijn landelijke
wijzigingen nodig om de lokale politiek te versterken. Dat doet Lokaal voor democratie als landelijke partij, voor lokale partijen. Onze standpunten over de zaken waar de gemeente niet over gaat worden hier genoemd. Dit is ons landelijke programma.

Uitgangspunten 

Vergroot de invloed van de inwoners van gemeenten op het lokale beleid. Leven in vrijheid maar die vrijheid is niet onbegrensd. De Nederlandse grondwet en afgeleide wetten zijn leidend en gelden voor iedereen. Verstandig omgaan met geld; Doe mensen geen pijn en pak hun spullen niet af. Bescherming en versterking van de Nederlandse en lokale cultuur. 

Strategische doelen

De landelijke partij “Lokaal voor Democratie” heeft als doel om de lokale democratie in gemeenten te versterken.  

Wederkerigheid dient als basis voor het handelen, zowel tussen inwoners als het handelen van de staat.

Vrije economie (= geen planeconomie)

De inwoners van de gemeente krijgen de grootst mogelijke zeggenschap over de uitgaven en inkomsten van de gemeente. 

Uitvoering

  • De partij en partijvertegenwoordigers nemen op Rijksniveau initiatieven om wetgeving te veranderen waardoor de lokale zeggenschap vergroot wordt.

Zij doet dit o.a. door:

  • Bij wet vast te leggen dat inwoners een bindend referendum kunnen houden. Dit referendum mag ook gebruikt worden om lokale regels af te schaffen.
  • Vast te leggen dat belastingen in beginsel doelbelastingen worden. Dat betekent dat de grondslag van de belasting ook het doel is (dus wegenbelasting is voor wegen, rioolbelasting is voor rioolwater afvoer en zuivering enzovoorts) De belastingen die opgebracht worden door de lokale gemeenschap komen ten goede aan de lokale gemeenschap.
  • Alle taken waarbij de gemeente optreedt als uitvoeringsorgaan voor het Rijk worden beperkt door de middelen die het Rijk voor de uitvoering van die taak beschikbaar stelt. Dit houdt in dat de gemeente geen andere middelen gebruikt voor uitvoering van de taak. Decentralisatie van een taak gebeurt als het Rijk het recht op belastingheffing voor uitvoering van die taak ook aan de gemeente overdraagt.
  • Vast te leggen dat het samenvoegen van gemeenten alleen kan bij ⅔ meerderheid van inwoners in de afzonderlijke betrokken gemeenten. 
  • Alle inwoners van Nederland zijn gelijk voor de Staat, dus het gemeentefonds moet een gelijk bedrag per inwoner uitkeren in alle gemeenten. De deel categorieën uit het fonds vervallen. Zo krijgt de gemeenteraad de verantwoordelijkheid keuzes te maken in de bestedingen.
  • Subsidie is geld dat van anderen is afgepakt. Het Rijk bouwt subsidies af en stopt de daardoor bespaarde middelen in het gemeentefonds.

 

Decentralisatie van een taak gebeurt als het Rijk het recht op belastingheffing voor uitvoering van die taak ook aan de gemeente overdraagt.

 

De belastingen die de inwoners betalen worden in principe lokaal besteed. De categorieën die dit niet toelaten uitgezonderd.Democratische zeggenschap

Meer macht voor de gewone Nederlander. Lokaal voor Democratie doet dit door in landelijke wet- en regelgeving vast te leggen dat er in gemeenten de mogelijkheid komt voor:

Het houden van lokale referenda

De gemeenten krijgen de mogelijkheid om voor belangrijke thema’s, referenda uit te schrijven voor de inwoners.

 

De gekozen burgemeester

De inwoners van een gemeente kiezen hun burgemeester en stemmen over een eventuele herbenoeming. Iedere Nederlandse gemeente legt hiervoor, bovenop de landelijke regelgeving, eventuele lokale regels vast. De procedure voor de benoeming en eventuele herbenoeming van de burgemeester is openbaar.

Het versterken van de Nederlandse, regionale en lokale cultuur 

Als bron van uitwisseling, innovatie en creativiteit is culturele diversiteit even noodzakelijk voor de mensheid als biodiversiteit voor de natuur. In die zin is diversiteit het gemeenschappelijke erfgoed van de mensheid en moet het worden erkend en bevestigd ten behoeve van huidige en toekomstige generaties. Wij werken daarom aan het behoud van de Nederlandse, de regionale en lokale cultuur. Buitenlandse invloeden die dit niet onderschrijven worden geweerd. Anderzijds bemoeien wij ons ook niet met de gebruiken in andere culturen, hoezeer wij het ook oneens met die gebruiken kunnen zijn.

Het versterken van het Nederlanderschap 
Nederlanderschap kan verspeeld worden voor mensen met een dubbele nationaliteit. Bijvoorbeeld voor wie het Nederlanderschap enkel gebruikt voor persoonlijk gewin en daarbij geen afstand doet van met bij wet strijdige gebruiken, of bij criminele activiteiten en bij ondermijning van de Nederlandse Staat.

  

De Nederlandse grondwet is leidend

De grondwet is onderdeel van de Nederlandse cultuur en weerspiegelt onze geschiedenis. De Nederlandse grondwet is zwaar politiek bevochten en gedurende enkele eeuwen, geleidelijk ontstaan. Nieuwe Nederlanders en mensen van buiten Nederland die tijdelijk in ons land wonen, dienen de grondwet en de historie hiervan, net zoals alle inwoners van Nederland, te respecteren. De grondwet is niet afdwingbaar onder burgers onderling, maar is blijvend de toetssteen voor de wetgevende macht. Er is geen plaats noch excuus voor wetten die in strijd handelen met de Nederlandse grondwet. Tolerantie is begrensd, en is bestemd voor wie de grondwet en de daaruit voortvloeiende wetten respecteert. Ook lokale regelgeving wordt door alle inwoners van een gemeente gerespecteerd en door de lokale overheid gehandhaafd.

Decentralisatie EU macht

EU regelgeving moet teruggebracht worden naar handelsafspraken. Deze afspraken dienen ter voorkoming van protectionistische beperkingen in de vorm van importheffingen. De deelnemende landen onderling maken afspraken over andere beperkingen.

De EU afdracht wordt teruggebracht naar het niveau van de opbrengst, mits de afdracht nog noodzakelijk is voor uitvoering van de handelsovereenkomsten. Van de andere deelnemers aan de EU verwachten wij hetzelfde. Wederzijdse afhankelijkheid is het recept voor vredig samenleven. Daarom zetten we in op het versterken van de handelsrelatie met Rusland, Canada en de Verenigde Staten. Nederland kan met de landen van Europa werken aan de afbraak van handelsbarrières om met respect voor culturele verschillen wederkerige handel te drijven.

Wonen

Met 17.3 miljoen inwoners benaderen ons land en de gemeenten hun maximale wooncapaciteit. De bevolkingsgroei door immigratie willen we afremmen. Dit vergt een andere kijk op onze economie. Een groene, rustige en gezonde woonomgeving wordt gestimuleerd. Gemeenten, dorpen en wijken, zijn goed en veilig toegankelijk voor autoverkeer, openbaar vervoer en fiets. 
Het eigen woningbezit is in gemeenten de norm en wordt gestimuleerd. De sociale huurgrens gaat omlaag naar 580,-/maand. De inkomensgrens voor toewijzing gaat naar €32.000. Gemeenten kiezen zelfstandig de voorrangsregels in de huisvestingsverordening, ook in de woonregio's. De provincie verliest het instrument van de rode contour voor woningbouw. 
De gemeente krijgt extra mogelijkheid corporaties te belasten. 

Onderwijs 

De overheid gaf de laatste decennia steeds meer geld uit aan onderwijs. Toch daalt het Nederlandse onderwijs in de internationale ranglijsten.  Nederlandse leerlingen nemen de 26e plaats in op de OESO (PISA) ranglijst in 2018. Dit is elf plaatsen lager dan in 2015. De gemiddelde score vertoonde in 2018 een significante daling ten opzichte van 2015. In die periode namen de overheidsuitgaven aan onderwijs toe van 34,3 Miljard naar 38,8 Miljard. Meer geld maakt het onderwijs dus niet noodzakelijkerwijs beter. 

Er komt een budget per leerling. Gemeenten kunnen daarmee zelf kiezen hoe groot scholen en klassen moeten zijn. Er blijft vrijheid van onderwijs maar er zal, vanuit het oogpunt van efficiëntie worden ingezet op het clusteren van meerdere scholen onder één dak. Onderwijs wat zich hier niet toe leent draagt zelf zorg voor de financiering ervan. 

Onderwijsinstellingen van basisschool tot universiteit hebben het imago collectivistische bolwerken te zijn. Het onderwijs krijgt een actieve plicht om ideologisch neutraal te zijn, en daarom in het curriculum gelijke aandacht te besteden aan liberale als collectivistische gedachtegangen. Hierover dienen de bekostigde instellingen jaarlijks publiekelijk verantwoording af te leggen. 
 
Het onderwijs moet af van de nadruk op kenniseconomie; Inzet op technisch onderwijs en industriële productie houdt Nederland welvarend. De financiële sector bestaat bij de gratie van de productie van de primaire en secundaire sector. Wij willen de economische kracht niet afhankelijk maken van banken, maar van productie. Het onderwijs krijgt een belangrijke rol in het afremmen van de immigratie en bevolkingsgroei.

Met een verschuiving van de middelen in het hoger onderwijs naar vakgebieden die productiviteit in de primaire en secundaire sector verbeteren .

Geld verdienen

 “Economie is de optelsom van wat mensen maken”. Als mensen iets maken is er sprake van productiviteit. Er kan pas geconsumeerd worden nadat er iets is geproduceerd. Er kan pas belasting geheven worden nadat er iets is geproduceerd. Productiviteit zorgt voor welvaart, wat op haar beurt bestaanszekerheid oplevert. Productiviteit is de voorwaarde voor sociale zekerheid en gezondheidszorg. Productiviteit leidt tot sociale contacten en versterkt zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde. Productieve arbeid is het fundament voor het welzijn van inwoners. De overheid kan pas iets doen als er belastingen kunnen worden geheven op de productiviteit van inwoners. De productieve inwoners maken het aanbod van voorzieningen in de gemeente mogelijk en zorgen daarmee voor leefbaarheid en vitaliteit. Het bedrijfsleven is daarmee onmisbaar voor het voortbestaan van vele clubs en verenigingen. Economie gaat ons allemaal aan. 

Om onze Nederlandse welvaart op het huidige niveau te houden moet er geld verdiend worden en moet iedereen die dat kan, helpen om de kar te trekken. Daarvoor is een sterk en innovatief bedrijfsleven nodig en een gunstig vestigingsklimaat. Ook dienen wet- en regelgeving, alsmede belastingregels competitief te zijn. Een goede infractructuur (zowel fysiek als digitaal) en een goed opgeleide beroepsbevolking (zowel qua denkkracht als fysieke arbeidskracht) zijn essentieel. De gehele beroepsbevolking verdient een goed salaris. Het minimumsalaris voor werkenden gaat omhoog. 

Vestiging en onafhankelijkheid

Nederland moet een goede vestigingsplaats blijven voor ondernemingen. Uiteindelijk betalen ondernemingen alle belastingen (inkomstenbelasting bestaat alleen als er een productieve werkgever is) en daardoor is de welvaart daarvan afhankelijk. 

Afhankelijkheid van anderen is in een vrije markt te prefereren. In een handelsrelatie met landen waar de vrije markt aan banden wordt gelegd met overregulering is voorzichtigheid geboden. Nederland moet niet voor haar economische activiteit of staatsveiligheid afhankelijk worden van bijvoorbeeld China. Wederkerigheid is de voorwaarde voor gelijkwaardig handelen.

Handel met naburige regio’s en landen wordt bevorderd. 

Minder belastingen, Herstructurering Financiën 

Decentralisatie met middelen

Als het rijk een taak decentraliseert, besteed de gemeente alleen het door het rijk toegekende bedrag aan de taak.

Herziening gemeentefonds

LvD wil een eerlijke verdeling in het gemeentefonds. Nu is het zo dat de grote steden ongeveer 500 euro per hoofd van de bevolking meer krijgen uit het gemeentefonds dan kleine gemeenten. En dat terwijl de stad een “economy of scale” effect zou moeten behalen. LvD wil een gelijke verdeling van het gemeentefonds per hoofd van de bevolking.
 
De categorisering in specifieke posten van de gemeentefonds gelden komt te vervallen. De gemeenteraad gaat zelf over de verdeling van het gemeentefonds en de bestedingsdoelen.
Ditzelfde gaat op voor de IBP gelden.

Belastinghervorming

We willen de inkomstenbelasting niet door het Rijk laten innen, maar door de gemeenten. Het Rijk kan er voor kiezen de verlaagde inkomsten te verrekenen met het gemeentefonds.

De Euro

De euro dreigt als stabiele munt te mislukken. Staatschuld is niet duurzaam en ondanks de keurige Nederlandse discipline dreigen de reële waardes van pensioenen en spaargelden af te brokkelen door toedoen van landen met minder begrotingsdiscipline. Lokaal voor Democratie wil daarom de Euro herinrichten op de manier dat Nederlanders meer zeggenschap hebben over monetair beleid. Daarbij hoort onderzoek naar de opties om uit de huidige euro te treden.

 

Ontwikkelingssamenwerking

Mensen kunnen heel goed zelf bepalen welke doelen ze willen steunen. Daar is staatsingrijpen niet voor nodig. Ontwikkelingssamenwerkings budgetten worden daarom afgeschaft. De middelen worden verrekend als vermindering op inkomstenbelasting. Gemeenten kunnen zelf kiezen hoeveel geld ze aan ontwikkelingshulp willen besteden.

Geen landelijke cultuurgelden

Gemeenten kunnen zelf kiezen hoeveel geld ze aan cultuur willen besteden en hoe. Het landelijk budget wordt in het gemeentefonds gestort.

NPO

Staatstelevisie is een 20e eeuws achterhaald concept. Het NPO budget wordt gereduceerd tot nul. Het vrijgekomen budget komt ten gunste van het gemeentefonds, met een gelijk bedrag per hoofd van de bevolking. Een gemeenteraad kan hiermee kiezen voor het onderhouden van een persmedium.

Klimaat

Lokaal voor democratie staat voor adaptieve klimaatmaatregelen in plaats van mitigerende maatregelen.

Salderingsregeling
De salderingsregeling moet in stand blijven voor particulieren. Zo blijft het voor mensen interessant om zonnepanelen op hun dak te leggen om de stroomrekening te verlagen.

Netwerkkosten
De exploitanten van wind- en zonne-energie betalen zelf de aansluiting op het netwerk. Die bijdrage wordt gebruikt om de netwerkkosten van de huishoudens te verlagen.


Afschaffen klimaatwet

Het staat iedereen vrij af te zien van het gebruik van fossiele brandstoffen of de revenuen daarvan. Wanneer iedereen die dat wil dat doet worden de klimaatdoelen eenvoudig gehaald. Gemeenten kunnen kiezen of ze dat onder dwang doen of niet. Ook het tempo mogen gemeenten zelf bepalen.

Klimaatsubsidies

We bouwen de SDE regeling versneld af. Geen nieuwe aanvragen worden gehonoreerd en de huidige regeling wordt teruggebracht naar een break-even toestand. 
De electriciteitsvoorziening wordt met kernenergie uitgebouwd.

De publieke sector

Om ons land en de gemeenten goed te laten functioneren is een sterke publieke sector gewenst en noodzakelijk (zorg, defensie, politie, onderwijs, rijksinstituten). Hoewel veel van de beroepen in deze sectoren tijdens de coronacrisis als essentieel werden benoemd, is er in werkelijkheid het laatste decennium sterk bezuinigd. Lokaal voor Democratie wil deze sectoren versterken.

Zorg

We gaan werken aan een systeem met een goedkope basisverzekering. Afhankelijk van behoefte en genomen risico's kan men dan bijverzekeren wat men zelf verstandig lijkt.

 

Defensie

Het afweren van militaire dreiging tegen de Nederlandse bevolking is het bestaansrecht van defensie. LvD gaat niet verder dan de internationale NAVO afspraken vereisen. Geen EU leger. Geen uitzendingen door de VN buiten Europa. De invoering van vrijwillige dienst voor Nederlanders in de
leeftijd van 18 tot en met 26 geeft defensie een mogelijkheid tot stabiel personeelsbeleid. De kandidaten kunnen doorgroeien naar een functie als beroepsmilitair.


Bevolkingsgroei

De autochtone bevolking neemt in omvang af. De bevolkingsgroei wordt veroorzaakt door immigratie. Dit verhoogt de druk op natuur, verkeer en openbare ruimte. Groei is niet per definitie bevorderlijk.

Meer dan kenniseconomie

De noodzaak om arbeidsimmigranten uit bijvoorbeeld Roemenië en Polen te laten komen heeft te maken met onze onderwaardering van arbeid. De nadruk op een kenniseconomie heeft voor een tekort aan arbeidskrachten geleid in de primaire en secundaire sector. Nederland is voor haar welvaart afhankelijk van Agrarische productie en verwerking van die producten. De arbeid die nodig is in die sectoren moet eerst in Nederland worden geworven.

Vluchtelingenverdrag opzeggen

De bevolkingstoename is toe te schrijven aan immigratie. Hierdoor zijn woningen nodig. Gemeentes kunnen zelf kiezen hoeveel vluchtelingen ze opnemen en hoe. 

Politie inzet variabel

Gemeenten krijgen in de basis een gelijke ureninzet van politie naar rato van inwonertal. Gemeenten kunnen kiezen voor een meer/minder bezetting. Deze wordt verrekend via het gemeentefonds, dat daarvoor opgehoogd wordt. Geografische spreiding van inwoners is een compensatiefactor die aanrijtijden vergelijkbaar maakt. 


Verkeer

De maximumsnelheid op snelwegen wordt 130km/uur. De minimumsnelheid blijft 80km/uur. Iedereen kan ervoor kiezen 100 te rijden.
Voor extra kosten voor openbaar vervoer wordt rekening gehouden met het rendement van de lijnen en daarna aan de netto bijdrage aan de staatskas die de OV-reizigers toevoegen op jaarbasis.
In grote steden wordt wandelen en fietsen prevalerend boven openbaar vervoer.

Afschaffen PAS

Gemeentes moeten zelf kunnen beslissen welke stikstofregels ze hun inwoners opleggen.